Новини

 

 

ОП

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - 28.07.2020 г.

 

Краен срок за подаване на оферти - 04.08.2020 г.

 

Изтеглете тръжната документация оттук! изтегли 

 

 

 

 

ОП

 

 ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Уважаеми клиенти и партньори, 

 

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че на 13.02.2020г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.040-1604 „Подобряване на конкурентоспособността и повишаване на експортния потенциал на СИДАБО ЕООД”, който е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

Общата стойност на проекта е 478 348 лева, като безвъзмездната финансова помощ възлиза на 334 843,60 лева, от които 284 617,05 лева европейско и 50 226,55 лв. национално съфинансиране, а срокът за изпълнение е 12 месеца.

 

Общата цел на проектното предложение e да бъде подобрена конкурентоспособността на СИДАБО ЕООД, да се повиши производственият капацитет на предприятието и да се засили експортният потенциал на дружеството.

 

Специфичните цели на проектното предложение са да се подобрят/оптимизират производствените процеси, особено в етапи "Конструиране", "Пробиване" и "Заваряване", да се увеличи производственият капацитет, да се намалят производствените разходи, да се подобри качеството на предлаганите  продукти, да се намали ръчният труд, да се повиши добавената стойност, което ще бъде постигнато чрез внедряване на нови ресурсоефективни технологии и оборудване. 

 

Целите на проектното предложение ще бъдат постигнати посредством изпълнението на Дейност за подобряване на производствения капацитет, предвиждаща да бъдат закупени и пуснати в експлоатация следните 7 броя активи:

 

- Вертикален пробивен център - 1 бр.

- Плазмено-нитрирана заваръчна маса с крака, с размери 3000х1500х200 мм. и решетка 100х100 мм - 2 бр.

- Плазмено-нитрирана заваръчна маса с крака, с размери 1500х1500х200 мм. и  решетка 100х100 мм - 2 бр.

- Софтуер за инженерно проектиране - 1 бр.

- Софтуер за инженерно симулиране - 1 бр.

 

Очакваните резултати от реализирането на нашето проектно предложение съответстват на очакваните резултати от настоящата процедура и са фокусирани върху повишаване на производствения капацитет и подобряване на пазарното присъствие на СИДАБО ЕООД, както на националните, така и на външните пазари, чрез увеличаване на обема на произведената продукция при устойчиво качество и кратки срокове на изпълнение.

 

Очакваните икономически резултати от изпълнение на проектното предложение са ръст на продажбите, ръст на производителността и ръст на приходите от износ,  които ще бъдат измерени със заложените в проекта Индикатори.

 

С постигането на заложените в проекта цели, ще се повиши конкурентоспособността на дружеството, а оттам и приноса му за развитието на българската икономика.

 

Настоящият проект ще допринесе и за изпълнение на следните принципи на Хоризонталните политики на ЕС:

• Устойчиво развитие.

• Равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

 

 

13.02.2020г.

гр. Димитровград

 

ОП

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - 22.06.2018 г.

 

Краен срок за подаване на оферти - 29.06.2018

Отваряне на офертите - 02.07.2018 

 

Изтеглете тръжната документация оттук! winrar-icon.png 

 

 

 

 

ОП

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - 08.05.2018г.

 

Публична покана  - срок за подаване на документи 15.05.2018г.

 

Изтеглете тръжната документация оттук! winrar-icon.png 


 

 

 

 

ОП

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ- 09.08.2017г.

 

Уважаеми клиенти и партньори,

 

            Имаме удоволствието да Ви съобщим, че на 09.08.2017г. стартира 
изпълнението на проект BG16RFOP002-3.001-0757 „Мерки за подобряване на
енергийната и ресурсна ефективност на СИДАБО ЕООД
“, който е финансиран
от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие.


Общата стойност на проекта е 557 967 лева, като безвъзмездната финансова помощ възлиза на 381 612,79 лева, от които 324 370,87 лева европейско и 57 241,92 лв. национално съфинансиране, а срокът за изпълнение е 12 месеца.


            Общата цел на проектното предложение е повишаване на 
конкурентоспособността на СИДАБО ЕООД и създаване на условия за устойчивия
му растеж.
 
            Специфичната цел на проектното предложение е осъществяването на мерки 
за повишаване на енергийната и ресурсна ефективност на предприятието,
повишаване на производствения му капацитет, намаляването на разходите за
електроенергия за 1-ца продукция, като крачка от изпълнението на стратегията
за развитието на предприятието.
 
Целите на проектното предложение ще бъдат постигнати посредством изпълнението на комплекс 
от мерки, препоръчани в доклад от проведено енергийно обследване, финансирано от СИДАБО ЕООД,
които включват:
- подмяна на стара, енергоемка и нископроизводителна преса с нова CNC хидравлична абкантпреса 
със значително подобрени технически параметри и енергоемкост;
- подмяна на стара универсална фреза и 5 бр. ъглошлайфи с нова Камера за бластиране със значително
подобрени технически параметри и енергоемкост;
- подмяна на четири стари калорифера с нова Камера за боядисване и сушене със значително подобрени 
технически параметри и енергоемкост;
- изграждане на Система за енергиен мониторинг;
- въвеждане и сертифициране на Система за управление на енергията /СУЕ/ по стандарта ISO 50001. 
 
Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в повишаване конкурентоспособността на 
СИДАБО ЕООД и създаване на предпоставки за устойчив растеж чрез подобряване на неговата енергийна
ефективност и разширяване на производствения му капацитет. Изпълнението на проекта ще допринесе
за по-устойчивия растеж и понижаването на енергийната интензивност на българската икономика като цяло.


Настоящият проект ще допринесе и за изпълнение на следните принципи на Хоризонталните политики на ЕС:

• Устойчиво развитие.

• Равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

 


09.08.2017г.

гр. Димитровград

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------

 

 

ОП

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ- 09.02.2016г.

Уважаеми клиенти и партньори,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че на 09.02.2016 г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-1080 „Подобряване на конкурентоспособността на СИДАБО ЕООД и повишаване на експортния потенциал чрез внедряване на нови технологии в производствения процес“, който е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 400 000 лева, като безвъзмездната финансова помощ възлиза на 280 000 лева, от които 238 000 лева европейско и 42 000 лв. национално съфинансиране, а срокът за изпълнение е 12 месеца.

Общата цел на проектното предложение е да бъде подобрена конкурентоспособността на СИДАБО ЕООД, да се повиши производствения капацитет на предприятието и да се засили експортният потенциал на дружеството.

Специфичната цел на проектното предложение е да се подобри производственият процес и да се разнообразят предлаганите от СИДАБО ЕООД модели подемно-транспортни машини чрез внедряването на нови ресурсоефективни технологии и оборудване, чрез намаляване на ръчния труд, чрез оптимизиране на производствената верига и повишаване на добавената стойност.

За постигане на целите на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

• Дейност за подобряване на производствените процеси

• Дейност за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията

• Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Дейностите ще бъдат реализирани чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на следното технологично оборудване:

- Автоматична портална плазмена машина за разкрояване на метални листа - 1 брой

- Хидравлична гилотинна ножица с променлив ъгъл на рязане - 1 брой

 

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са следните:

• Подобряване на производствените процеси

• Повишаване на производствения капацитет на предприятието

• Повишаване на експортния потенциал на дружеството

• Оптимизиране работата на персонала

• Разнообразяване на асортимента от предлагани продукти с добавяне на нови модели подемна техника

• Повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, изразяваща се в:

 намаление на количеството потребена електроенергия за производството на 1-ца продукт с 5 %;

 намаление на дела на отпадъците от нарязване на листови суровини в общото количество производствени отпадъци;

 повишаване на производителността на труда и персонала;

 по-пълноценно усвояване на суровините

• Икономически резултати, изразяващи се в постигане на определени нива на следните финансовите показатели на дружеството - Вътрешна норма на възвръщаемост, Нарастване на производителността, Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта и Повишаване на ефективността на производствените разходи.

 

Настоящият проект ще допринесе и за изпълнение на следните принципи на Хоризонталните политики на ЕС:

• Устойчиво развитие.

• Равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

 

09.02.2016г.

гр. Димитровград